Nasze Oddziały:

Olkusz, ul. Spółdzielcza 1

Siewierz, ul. Warszawska 6

Infolinia

Olkusz: 32/ 647 38 80

Siewierz: 32/ 674 25 21

Email

poczta@uni-dach.pl

 

Zleć wycenę

Prawo budowlane zobowiązuje zarządcę nieruchomości do odśnieżania dachu.

Prawo budowlane zobowiązuje zarządcę nieruchomości do odśnieżania dachu.

 

Na jakiej podstawie przeprowadzana jest kontrola?

 

Jaka grubość śniegu jest bezpieczna?

 

Sporządzony projekt budowlany powinien uwzględniać obciążenia śniegiem, wiatrem itd. W rzeczywistości "dach dachowi nie jest równy", a art. 61 pr. bud. zawiera dość ogólnie informacje o bezpiecznym użytkowaniu obiektów budowlanych.

 

Odpowiedź

 

Podstawą prawną zobowiązującą zarządcę nieruchomości do odśnieżania dachu jest art. 61 pkt 2 pr. bud.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z treścią art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przepis ten faktycznie został bardzo ogólnie sformułowany, niemniej stanowi podstawę prawną odśnieżania dachu dla właściciela bądź zarządcy obiektu budowlanego. Należy bowiem podkreślić, że przepisy prawa budowlanego odpowiedzialność za stan obiektu budowlanego wiążą ze stanem władania i zarządzania danym obiektem [por. R. Dziwiński, P. Ziemski, Prawo budowlane. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 259; E. Radziszewski, Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, Warszawa 2004, s. 174; Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006, s. 592-593].

 

Podstawą prawną kontroli jest art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a pr. bud., zgodnie z którym obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne.

 

Wyegzekwowaniu nakazu określonego w art. 61 pr. bud. służy szereg przepisów ustawy. Przede wszystkim służy temu system okresowych kontroli (art. 62 pr. bud.), możliwość nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66 pr. bud.), czy też obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71 pr. bud.) [por. Z. Kostka, Prawo budowlane. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2007, s. 189-190].

 

Podstawą prawną ukarania właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego za brak usunięcia nadmiaru śniegu zalegającego na dachu jest art. 91a pr. bud., zgodnie z którym kto nie spełnia, określonego w art. 61 pr. bud., obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. To właśnie art. 61 pkt 2 pr. bud. nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak np. intensywne opady atmosferyczne.

 

Naturalnie projekt budowlany powinien uwzględniać przy rozwiązaniach projektowych obciążenie dachów śniegiem, lecz w trakcie użytkowania obiektu budowlanego dochodzi do naturalnego zużycia materiałów, co rodzi właśnie po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości utrzymywanie obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym. Doprecyzowania należytego stanu technicznego pokrycia dachowego należy szukać w § 204 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t., który to przepis powinien być wprawdzie uwzględniany na etapie projektowania i budowy obiektu budowlanego, ale daje równocześnie pewne wskazówki dla oceny stanu technicznego dachu. Zgodnie z tym przepisem konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. 

 

Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie mogą wystąpić: 1) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej niekonstrukcyjnych części budynku, 2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Stosownie do treści § 204 ust. 4 r.w.t. warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji, w tym normom obciążenia śniegiem.

 

Z uwagi na to, że stan techniczny obiektu budowlanego, w tym stan pokrycia dachowego wymaga znajomości wiedzy technicznej, ustawodawca w art. 62 ust. 4 pr. bud. wprowadził wymóg przeprowadzania kontroli przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 

/ Źródło: prawo.pl /

Firma Uni-Dach Kozub Zbigniew, Kozub Elżbieta, Spółka Jawna działa na rynku od 1997r. Już 21 lat zaopatrujemy lokalny rynek w szeroki asortyment wysokiej jakości produktów dla budownictwa. Prowadzimy sprzedaż zarówno hurtową jak i detaliczną. ... Czytaj więcej

Godziny otwarcia

ODDZIAŁ OLKUSZ

Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00 
Piątek 08:00 - 16:00
Sobota ZAMKNIĘTE
Niedziela ZAMKNIĘTE

 

ODDZIAŁ SIEWIERZ

Poniedziałek 07:00 - 16:00
Wtorek 07:00 - 16:00
Środa 07:00 - 16:00
Czwartek 07:00 - 16:00 
Piątek 07:00 - 16:00
Sobota 08:00 - 13:00
Niedziela ZAMKNIĘTE

 

Please publish modules in offcanvas position.